Pagina's

woensdag 9 februari 2011

Vrijheid Gelijkwaardigheid Verbondenheid

Boekrecensie:


De auteur Martijn Brasem is een inmiddels 64 jarige, gepensioneerde stedenbouwkundig ingenieur. De in zijn werk opgedane ervaring, inzichten maar ook frustratie heeft hij verwerkt in een ebook.

Uitgangspunt zijn de drie genoemde kernwaarden rondom menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Daarnaast geeft hij ook direct toepasbare oplossingen voor een groot aantal maatschappelijke problemen. In het boek vind je geen enkele bronvermelding en het is zeer eenvoudig geschreven. Daarmee hoopt de auteur een groot publiek te bereiken die er op een onbevangen manier kennis mee kan maken.

De opbouw van het boek is ook verrassend omdat het begint met een sprookje. Een sprookje over Hans, de molenaarszoon, die de wijde wereld intrekt. Om met de prinses te kunnen trouwen moet hij echter de drie draken van hebzucht, eerzucht en heerszucht bestrijden die het land in hun macht houden. Hij doet dat op een overtuigende manier, met als enige wapen het woord waarmee hij mensen overtuigt en tot werkelijk inzicht brengt.

In de inleiding daarna wordt verwezen naar de 200 jaar oude idealen van de Franse Revolutie die de grondslagen vormen voor een nieuwe samenleving. Brasem geeft daarbij aan dat de medicijnen voor maatschappelijke gezondmaking dus al lang bestaan, maar dat we de bijsluiter hebben verloren.

Een lonkend perspectief van een vitale, sociale en rechtvaardige samenleving ligt binnen handbereik. Daarvoor zullen we alleen "de leugens (en mythen) moeten ontmaskeren, het links-rechts of zwart-wit denken moeten verlaten zodat de kleur van het echte leven te voorschijn kan komen".

Het boek bevat hoofdstukjes met originele titels als:
Natuurlijk Geld; Interest of Interesse; De tol van het lot; Gezondheid sparen; Grond is een grondrecht; Slaafloze ondernemingen en Belastingvrije belastingen.

Naast de hoofdtekst vinden we ook in het hele boek een doorlopende kolom waarin levendige voorbeelden worden uitgewerkt van gewenste situaties. Zo vertelt Martijn het verhaal van een gevonden 5 Eurobiljet waarmee een groot aantal mensen hun schulden kunnen aflossen als het maar blijft rouleren. Direct moest ik denken aan de Bijbelse parabel van de 2 vissen en de 5 broden warmee een groot aantal mensen gevoed konden worden. De wonderbaarlijke vermenigvuldiging bestaat echt in de economie!

Wat het boek naar mijn mening zo uniek en interessant maakt zijn niet alleen de heldere analyses en beschrijvingen, maar vooral de direct toepasbare praktische oplossingen. Als ervaringsdeskundige in de vastgoedsector weet hij als geen ander hoe maatschappelijk ontwrichtend de huidige onroerend goed- en huizenmarkt werkt. De speculatie en enorme waardevermeerdering van huizen en gebouwen zuigt het broodnodige geld weg uit de samenleving en schaadt de economie, het onderwijs, de wetenschap en de gezondheidszorg. Brasem komt met het simpele voorstel om mensen alleen een levenslang gebruiksrecht(pacht) te geven op huizen (en dus geen erfrecht) en het eigendom over te dragen aan een nieuwe organisatie, de Onroerende Zaak Centrale (OZC). De OZC zou volgens Brasem zelfs een private onderneming kunnen zijn. Het gevolg is dat huiseigenaren het eigendom overdragen aan het OZC en zo de speculatie en handel in onroerend goed onmogelijk maken. Huizen worden simpelweg aan het economische verkeer onttrokken.

Een ander zeer prikkelend hoofdstuk gaat over de slaafloze ondernemingen (SLO). Via een nieuwe rechtsvorm, de sociaal liberale onderneming (SLO), zou het onderscheid tussen werknemers en werkgever/eigenaar/aandeelhouders in een klap ophouden. Zelf zou ik daar eerder het begrip sociaal maatschappelijke onderneming (smo) voor gebruiken om duidelijk te maken dat ondernemingen dan geen privébezit en geen handelsobject mogen zijn.

Concreet betekent het dat de Nederlandse Bank de aandelen koopt van bedrijven en daarmee de oorspronkelijke eigenaars schadeloos stelt. Tegelijkertijd wordt er met de smo dan een aflossingscontract vastgesteld. De directie wordt benoemd door de OR en heeft daarmee het mandaat. De bedrijfsopbrengsten zijn voor alle medewerkers en de inkomens zijn gerelateerd aan de zwaarte van een functie met een minimum van 2 en een maximum van 12. Een soort van Tinbergen norm. Dus geen prestatieloze, elders ook parasitaire inkomens genoemd, inkomens meer voor de aandeelhouders of eigenaren.

Het totale bedrijfsinkomen kan blijvend worden ingezet voor de ontwikkeling van het bedrijf zelf. De noodzakelijke investeringen komen uit opgebouwde reserves, de pensioenreserveringen van de medewerkers en via bancaire leningen. Niet meer van aandeelhouders. Het bedrijf is daarmee geworden tot een samenwerkingsverband van individuen.

Zo bevat het boekje een schat van concrete, direct toepasbare voorstellen over de gezondheidszorg, een meer directe democratie met een referendum (met stemwaarde), drie geldkringlopen, een milieuladder voor producten, een poldermodel voor de economie etc.

Verder prikkelende voorstellen als:
• Geen ontwikkelingshulp meer. maar de adoptie van landen.
• De Verenigde Naties die een grond- en delfstoffenagentschap beheren, want de aarde is van ons allemaal.
• Een nieuw zorgverzekeringsstelsel met verschillende manieren van verzekeren voor vrijheidsziekten, lotsziekten en risicoziekten.
• Een inventief vernieuwend en houdbaar pensioenstelsel.

Heel inspirerend zijn ook uitspraken als:
• "Belastingen zijn een schenking aan jezelf en de medemens",
• "Het poldermodel hoort niet in de politiek maar in de economie thuis",
• "In een samenleving circuleert geld in drie afzonderlijke kringlopen die met elkaar verbonden zijn: de Ontwikkelingskringloop, de Welvaartskringloop en de Duurzaamheidskringloop",

• "We verdienen ons inkomen in een dienende, broederlijke rol, niet ten opzichte van onze collega´s, chef of baas, maar ten opzichte van al onze medemensen".

Dit boek zou overal bediscussieerd moeten worden bij het vak maatschappijleer en breed uitgediept moeten worden in maatschappelijke, wetenschappelijke en politieke kringen! Een onmisbaar meesterstukje voor alle mensen die een sociale, duurzame en rechtvaardige samenleving een warm hart toedragen. Of in de woorden van de auteur zelf: "Het geestelijk eigendom berust bij de schrijver. Het is desalniettemin wenselijk dat de ideeën en voorstellen uit dit ebook openbaar worden gemaakt via mondelinge overdracht, fotokopie, email of internet".

Zie ook http://www.vrijheid-gelijkheid-broederschap.nl/ en http://www.deniesa.nl/

Deze blog is niet door mij geschreven maar naar een recensie van Ruud Thelosen in het tijdschrift Driegonaal.

Ik beveel het boek van Martijn Brasem van harte aan.

Geen opmerkingen: